วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานีตำรวจในปกครอง
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
E-COP
POLIS
police mail
โหลดเอกสาร
เวปบอร์ด

site map

วิสัยทัศน์ของตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน  คือ  “เสริมสร้างความปลอดภัย  บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม” 
พันธกิจ (Mission)
     ๑. ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
     ๒.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
     ๓.ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
     ๔.อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
     ๕.ให้บริการที่ดีโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง
     ๖.ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ค่านิยมหลักขององค์กร
     ตั้งมั่นในยุติธรรม  อาชญกรรมลด  สังคมปลอดภัย

 

 

พล.ต.ต.ตานิตย์ รามดิษฐ์
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
Police-Mail
 

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม