วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานีตำรวจในปกครอง
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
E-COP
POLIS
police mail
โหลดเอกสาร
เวปบอร์ด

site map:: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: หมวด1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7-13
:: หมวด2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย มาตรา 14-20
:: หมวด3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล มาตรา 21-25
:: หมวด4 เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา 26
:: หมวด5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ มาตรา 27-34
:: หมวด6 คณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 35-39
:: หมวด7 บทกำหนดโทษ มาตรา 40-41
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 42-43

คำอธิบาย: DSC_0136

คู่มือประชาชน
คำแนะนำในการไปติดต่อที่สถานีตำรวจ

๑.  เอกสารที่ต้องติดตัวไป
(๑)  บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบแทนฯ   หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ   หรือใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ  
(๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน  
(๓)  ในกรณีร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่น ให้นำหลักฐานติดตัวไปด้วย คือ 
-  ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ หรือ  
-  ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ (ตามคำสั่งศาล)       
-  ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้    ให้นำหลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานหรือสามีภรรยา (ซึ่งได้จดทะเบียน, สูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ   
-  ใบสำคัญแสดงการอนุญาตของสามีหรือภรรยา แล้วแต่กรณี     ให้ร้องทุกข์แทนหรือเป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์    
-  ในกรณีที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคล ให้นำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐาน รวมทั้งติดอากรแสตมป์  ๕ บาท และหนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย์   

๒.  กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย     
(๑)  เมื่อบัตรหายหรือถูกทำลาย   ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนที่ประสงค์จะทำบัตร (ไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ )    
(๒)  หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียน  
-  สำเนาทะเบียนบ้าน   
-  หลักฐานเอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตร  เช่น  ใบอนุญาตขับรถ  ใบสุทธิ  หนังสือเดินทาง (ถ้ามี) หากไม่มีให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ เช่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปให้การรับรอง     
(๓)  อายุบัตร   
บัตรมีอายุใช้ได้  ๖ ปี  เมื่อบัตรหมดอายุ หรือหาย หรือถูกทำลาย หรือชำรุด หรือเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ หรือหาย หรือถูกทำลาย หรือชำรุด หรือเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล เว้นแต่บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ให้ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต    
(๔)  สถานที่ทำบัตรประชาชน  
สามารถทำได้ที่ที่ว่าการอำเภอและเทศบาลทั่วประเทศ 
ความผิด  

-  ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้   เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจ   มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท   
-  ไม่ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท    
-  บัตรหมดอายุ   ไม่ต่อบัตรภายในกำหนด   หรือบัตรหายแล้วไม่ขอมีบัตรใหม่ภายในกำหนด มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท  
-  เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  แล้วไม่ขอเปลี่ยนบัตรภายในกำหนด มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท  
-  ผู้ไม่มีสัญชาติผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความ  หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือใช้บัตรซึ่งตนหมดสิทธิใช้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท   

๓.  แจ้งความเอกสารสำคัญหาย  
เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯลฯ มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้   
(๑)  ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหายต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่หาย 
(๒)  เจ้าพนักงานตำรวจจะสอบถามว่าหายจริงหรือไม่   แล้วลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน   
(๓)  เจ้าพนักงานตำรวจจะออกหลักฐานการแจ้งความเอกสารหาย     เพื่อให้นำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป  

๔.  แจ้งความคนหาย  
หลักฐานที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากที่ทราบว่าหายไปเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง คือ   
(๑)  บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี) 
(๒)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้หาย  (ถ้ามี) 
(๓)  ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด)  
(๔)  ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน, กองหนุน ) (ถ้ามี)  

๕.  แจ้งความรถหรือเรือหาย   
แจ้งทาง ๑๙๑ ก่อน แล้วจึงนำหลักฐานไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ  
(๑)  ใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ หรือพาหนะอื่น ๆ ที่หาย   
(๒)  ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเท่าที่มี  
(๓)  ถ้ายานพาหนะดังกล่าวเป็นของนิติบุคคล  เป็นตัวแทนห้างร้าน บริษัท   ผู้ไปแจ้งความควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการของห้างร้าน บริษัทนั้น ๆ ไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย  
(๔)  หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี)    
(๕)  หนังสือคู่มือประจำตัวรถ หรือยานพาหนะ (เรือ)   ที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือคู่มือรถให้จำยี่ห้อ สี แบบ หมายเลขประจำเครื่องและตัวรถไปด้วย  (ถ้ามี)

๖.  แจ้งความอาวุธปืนหาย   
(๑)  ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน 
(๒)  ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืนออกให้ (ถ้ามี)  

๗.  แจ้งความทรัพย์สินหาย   
(๑)  ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น    
(๒)  รูปพรรณทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น  หมายเลขเครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)  
(๓)  ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ   
(๔)  เอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี  
ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือนหรือสำนักงาน ให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้อย่าให้ผู้ใดเข้าแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง      

๘.  แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร 
(๑)  ใบสำคัญตัวจริง เช่น โฉนด แบบ น.ส.๓ แบบ ส.ค.๑ หรือสัญญา ใบเสร็จรับเงิน  เป็นต้น 
(๒)  หนังสือที่ปลอมแปลง  
(๓)  ตัวอย่างตราที่ใช้ประทับหรือลายเซ็นในหนังสือ 

๙.  แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์   
(๑) หนังสือหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง   
(๒) หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์  

๑๐. แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์   
(๑)  หนังสือสำคัญหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง   
(๒)  ใบสำคัญแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(๓)  สำเนาหรือคำสั่งศาล     หรือพินัยกรรมในกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินผู้อื่นตามคำสั่งของศาลหรือพินัยกรรม  
๑๑. แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ   
(๑)  สัญญาใบเช่าซื้อหรือสำเนา หรือใบสำคัญติดต่อซื้อ ขาย เช่า ยืม หรือ ฝาก   
(๒)  ใบสำคัญที่บริษัทห้างร้านออกให้โดยระบุรูปพรรณ ยี่ห้อ สี ขนาด น้ำหนัก   และเลขหมายประจำตัวทรัพย์นั้น 

๑๒.  แจ้งความทำให้เสียทรัพย์ 
(๑)  หลักฐานต่าง ๆ แสดงการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์นั้น         
(๒)  หลักฐานหรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มีหรือเท่าที่นำไปได้ 
(๓)  หากเป็นของใหญ่โต หรือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้  ซึ่งไม่สามารถนำติดตัวไปได้ให้เก็บรักษาไว้อย่างให้เกิดการเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมหรือจัดให้คนเฝ้ารักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป 

๑๓.  แจ้งความพรากผู้เยาว์  
(๑)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ 
(๒)  ใบเกิดของผู้เยาว์ (สูติบัตร)  
(๓)  รูปถ่ายของผู้เยาว์  
(๔)  หลักฐานสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ 

๑๔. แจ้งความถูกข่มขืนกระทำชำเรา     
(๑)  เสื้อผ้าของผู้ที่ถูกข่มขืน ซึ่งมีคราบอสุจิหรือรอยเปื้อนอย่างอื่น    อันเกิดจากการข่มขืนและสิ่งของต่าง ๆ ของผู้ต้องหาที่ตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ  
(๒)  บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย   
(๓)  รูปถ่าย หรือที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ  

๑๕. แจ้งความถูกทำร้ายร่างกายและเหตุฆ่าคนตาย      
(๑)  ให้ดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ในที่เกิดเหตุ จนกว่าเจ้าพนักงานตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุ  
(๒)  เมื่อพบ  มีด  ไม้  ปืน  ของมีคม  หรืออาวุธที่คนร้ายทิ้งไว้ในสถานที่เกิดเหตุ      ตลอดจนพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุหากปล่อยทิ้งไว้จะสูญหาย นำมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
(๓)  รายละเอียดต่าง ๆ  เท่าที่สามารถบอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ  

๑๖. แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน  
(๑)   เช็คที่ยึดไว้ 
(๒)   หนังสือที่ธนาคารแจ้งขัดข้อง 
(๓)   หลักฐานหรือเอกสารซึ่งเป็นมูลแห่งที่มาของการจ่ายเช็ค  
๑๗.  การประกันตัวผู้ต้องหา 
(๑)   การปฏิบัติ    
-  ให้ผู้ที่มาขอประกันตัวผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่
-  หากไม่อาจเขียนคำร้องประกันได้เอง ให้ร้องขอต่อพนักงานสอบสวน    เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ช่วยเขียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
-  เมื่อรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกันที่ลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย 
-  พนักงานสอบสวนจะแจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง  
-  หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้าให้รีบเข้าพบหรือแจ้งต่อสารวัตร     หรือหัวหน้าสถานีตำรวจ 
(๒)  การประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวน ควรมีหลักฐานดังนี้         
-  บัตรประจำตัวประชาชน 
-  หลักทรัพย์ที่จะใช้ประกันตัว  ได้แก่ 
-  เงินสด 
-  โฉนดที่ดินซึ่งเจ้าพนักที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว  หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาประกัน 
-  หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก)  ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้วและพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน  
-  พันธบัตรรัฐบาล 
-  สลากออมสินหรือสมุดฝากเงินธนาคารประเภทฝากประจำ 
-  ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร 
-  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและรับรองตลอดไปแล้ว 
-  ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว 
-  เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง 
-  หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระเบี้ยประกันปรับแทน ในกรณีที่ผิดสัญญา ประกัน 
-  ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้ว จะต้องทำหนังสือแสดงการอนุญาต จากสามีหรือภรรยา 

(๓)  การใช้บุคคลเป็นประกัน 

ผู้ขอประกัน

วงเงินสัญญาประกัน

  1. ผู้ขอประกันเป็นบุคคลธรรมดา 

๑.๑ ผู้ขอประกันต้องเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีรายได้แน่นอน  และ  
๑.๒  เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหา หรือ
๑.๓ เป็นบุคคลที่เห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เสมือนเป็นญาติพี่น้องที่เห็นสมควรให้ประกันได้ 
๒.  ผู้ขอประกันเป็นนิติบุคคล  กรณีผู้ต้องหาเป็นกรรมการ ผู้แทน หุ้นส่วน ลูกจ้าง ของนิติบุคคล  
๓.  ผู้ขอประกันเป็นส่วนราชการ
๔.  ผู้ต้องหาทำสัญญาประกันตนเอง
๔.๑ ผู้ต้องหาต้องเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานมีรายได้แน่นอน
๔.๒  ผู้ต้องหาเป็นพนักงานหรือผู้ประกอบวิชาชีพ     เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล  วิศวกร สถาปนิก ทนาย ความ ผู้สอบบัญชี  ครู   ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อ มวลชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่เห็นสมควรให้ประกันได้และการกระทำที่ถูกกล่าวว่า เป็นความ ผิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพนั้น

-  ให้พิจารณาจากเงินเดือน หรือรายได้โดยให้ทำสัญญาไม่เกิน ๑๐ เท่า ของเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 

-  ตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีไป

 

-  ตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีไป

-  ให้พิจารณาจากเงินเดือน  หรือรายได้  โดยให้ทำสัญญาไม่เกิน ๑๐ เท่า ของอัตราเงินเดือน
- ให้พิจารณาจากเงินเดือน หรือรายได้โดยให้ทำสัญญาไม่เกิน ๑๕ เท่า ของอัตราเงินเดือน หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

                                           
(๔) การพิจารณาการให้ประกันตัวผู้ต้องหา
๑)  การพิจารณาการให้ประกันตัวผู้ต้องหา  เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานตำรวจที่จะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวก็ได้โดยจะพิจารณาถึง     
-  ความหนักเบาแห่งข้อหา  
-  พยานหลักฐานที่สอบสวนไปแล้วมีเพียงใด 
-  พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างใด  
-  เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด 
-  ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราว    มีเพียงใดหรือไม่ ผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่  
๒)  หากเจ้าพนักงานตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้  ก็จะนำสัญญาประกันตัวลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และหลักทรัพย์หรือเงินเท่าที่ยื่นประกันไว้โดยออกหนังสือสำคัญแสดงการรับไว้ให้ด้วย แล้วผู้ต้องหาจะรับการปล่อยตัวชั่วคราวไป  
๓)  หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันเนื่องจากเหตุในข้อ  (๑) จะแจ้งให้นายประกันทราบและคืนหลักทรัพย์หรือเงินที่ยื่นประกันไว้  

๑๘.  สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา มีดังนี้  
(๑)  มีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งถูกจับ   หรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับและสถานที่ที่ถูกควบคุมตัว     
(๒)  มีสิทธิพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว  
(๓)  มีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบสวนปากคำในชั้นสอบสวน  
(๔)  มีสิทธิได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร  
(๕)  มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเจ็บป่วย 

๑๙.  การขอหนังสือรับรองการประพฤติสำหรับบุคคลสัญชาติไทย  
ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐๒-๒๐๕๒๑๖๘-๙ โทรสาร ๐๒-๒๐๕๑๒๙๕  E-mail:[email protected] 
(๑)  กรณีพำนักอยู่ในประเทศไทย ต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
๑) หนังสือเดินทาง  
๒) บัตรประจำตัวประชาชน 
๓) ทะเบียนบ้าน  
๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล   (ถ้ามี)  
๕) ใบสำคัญการสมรส  หย่า  (ถ้ามี)  
๖)  หลักฐานทางการทหาร (สด.๘,๙,๔๓)  
๗)  กรณีผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง   
๘)  ยื่นใบคำร้องด้วยตนเองพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง      (ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ)    
๙)  ผู้ร้องสามารถรับหนังสือด้วยตนเองหรือชำระค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งเอกสาร   
๑๐)  หนังสือมอบอำนาจแก่ผู้มารับแทน กรณีไม่สามารถรับหนังสือได้ด้วยตนเอง  
ระยะเวลาดำเนินการ ๗ วันทำการ ยกเว้น ตรวจสอบพบประวัติการกระทำผิด หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบ  

(๒)  กรณีพำนักอยู่ต่างประเทศ ต้องมีเอกสารประกอบ  ดังนี้  
๑)  สำเนาหนังสือเดินทาง   
๒)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
๓)  สำเนาทะเบียนบ้าน   
๔)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล  
๕)  สำเนาใบสำคัญการสมรส/หย่า  (ถ้ามี)  
๖)  สำเนาหลักฐานทางการทหาร (สด.๘, ๙, ๔๓ )  
๗)  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป   
๘)  แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน ๒ แผ่น (สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถาน-ฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้น ๆ หรือสถานีตำรวจในประเทศที่พำนักอยู่)   
๙ )  หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน  
๑๐)  หนังสือแสดงความประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แนบซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องและจัดเตรียมค่าไปรษณีย์เพื่อจัดส่งกลับ โดยใช้เป็น   International  postage voucher  จำนวน  ๕  ใบ  
ระยะเวลาดำเนินการ  ๗   วันทำการ  ยกเว้น  ตรวจสอบพบประวัติการกระทำผิดหรือเอกสารไม่ครบ   

๒๐.  การแจ้งที่พักของชาวต่างชาติ  
การแจ้งที่พักของชาวต่างชาติ ที่เข้าพักอาศัยในเคหสถาน  ได้แก่  โรงแรม   เกสต์เฮ้าส์ แมนชั่น  อพาร์ตเม้นท์ บ้านเช่า ให้ผู้ประกอบการดำเนินการแจ้งที่พักของชาวต่างชาติโดยแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน   ๒๔  ชม.  นับแต่เวลาที่ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย   
-  กรุงเทพมหานคร  ณ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๗ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐ 
-  ต่างจังหวัด ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เคหสถานหรือโรงแรมนั้น ๆ  
หมายเหตุ      พบเห็นชาวต่างชาติกระทำผิดหรือมีพฤติกรรมต้องสงสัยแจ้งข้อมูลได้ที่  โทร.๑๑๗๘  

คำอธิบาย: DSC_0136

คู่มือประชาชน
การขออนุญาตต่าง ๆ

๑.  การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว    
-  กรุงเทพมหานคร  ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่แสดงมหรสพ   
-  ต่างจังหวัด    
๑)  ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่เป็นผู้อนุญาต  
๒)  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ทางอำเภอจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบ 
๓)  ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าหน้าที่ของสถานที่ที่จัดมหรสพ  
๔)  ต้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงด้วย (ถ้ามี)  
๕)  เลิกแสดงมหรสพไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. 

๒.  การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง  
- กรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอร้องที่สถานีตำรวจท้องที่เพื่อเสนอเรื่องตามลำดับชั้นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
-  ต่างจังหวัด  ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่

๓.  การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน  (แบบ ป.๓ และ ป.๔) การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน 
-  กรุงเทพมหานคร   ยื่นคำร้องที่ศูนย์บริการประชาชน  วังไชยา  กรมการปกครอง  ถนนนคร-สวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐  งานอาวุธปืน โทร. ๐๒-๓๕๖๙๕๔๓  
-  ต่างจังหวัด  ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ ทางอำเภอยื่นเรื่องต่อไปยังจังหวัด ในเขตจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต  

๔.  การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว   
-  กรุงเทพมหานคร  ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจท้องที่พร้อมบทประพันธ์ เครื่องแต่งกาย แผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่ เสนอเรื่องตามลำดับชั้นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้พิจารณา   
-  ต่างจังหวัด  ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่พร้อมบทประพันธ์ เครื่องแต่งกาย แผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  

๕.  การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง 
นำคำร้องขอใช้เครื่องขยายเสียงจากเขต (กรุงเทพมหานคร) หรืออำเภอ (ต่างจังหวัด) แล้วนำมายื่นต่อหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่เพื่อพิจารณามีความเห็นก่อน แล้วนำกลับไปยังเขตหรืออำเภอเพื่อขออนุญาตต่อไป  

๖.  การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่าง ๆ
-  กรุงเทพมหานคร ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจท้องที่พร้อมทั้งวาดแผนผังบริเวณการเล่นการพนัน 
-  ต่างจังหวัด    ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่   นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต พร้อมทั้งวาดแผนผังบริเวณบ้านที่เล่นการพนัน  

๗.  การขออนุญาตฆ่าสุกร วัว ควาย  
-  กรุงเทพมหานคร  ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต  
-  ต่างจังหวัด  ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือประธานกรรมการสุขาภิบาล 

๘.  การขออนุญาตตั้งสมาคม  
-  กรุงเทพมหานคร ยื่นคำร้องที่กองเอกชนสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๑๓ ต่อ ๓๐๘-๓๑๕  
-  ต่างจังหวัด  ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่   

๙.  การขออนุญาตมีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
-  กรุงเทพมหานคร ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งทางบกของแต่ละเขต  

         

-  ต่างจังหวัด  ยื่นคำร้องต่อสำนักงานขนส่งจังหวัด


 

พล.ต.ต.ตานิตย์ รามดิษฐ์
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
Police-Mail
 

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม