วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานีตำรวจในปกครอง
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
E-COP
POLIS
police mail
โหลดเอกสาร
เวปบอร์ด

site map

           คำว่า "ตำรวจ" เป็นคำที่ติดตั้งขึ้นมาแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถ เพราะครั้งนั้นทรงจัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองแบบจตุสดมภ์ ซึ่งเป็นการปกครองที่ใช้มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ยุกต้น ได้แก่ เวียง วัง คลัง นา ตำรวจขึ้นอยู่กับเวียง 2 หน่วย คือ ตำรวจภูบาล กับตำรวจภูธร ส่วนตำรวจอีกหน่วยหนึ่ง คือ ตำรวจหลวงนั้นขึ้นอยู่กับ วัง จึงเห็นได้ว่า "ตำรวจ" นั้นได้มีปรากฎในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนานมาแล้วไม่น้อยกว่า 500 ปี (ปรากฎตามหลักฐานในบทพระอัยการตำแหน่งนาพลเรือน 1298 อันเป็นศักราชกฎหมายตรงกับ พ.ศ.1913) ถ้าจะพิจารณาถึงการบริหารงานตำรวจโดยรวบรัดจากสมัยกรุงศรีอยุธยาจนบัดนี้ กิจการของตำรวจ ได้วิวัฒนาการตามลำดับความเจริญของโลก ทั้งในทางวิทยาการ อาวุธ วิชาการบริหารและการแต่งกาย ถึงกระนั้นตำรวจก็ไม่พ้นจากการแบ่งออกเป็น 4 เหล่า อย่างในสมัยพระบรมไตรโลกนาถตลอดมา จะแตกต่างกันก็เฉพาะแต่การจัดกำลังและกำหนดหน้าที่ ให้สอดคล้องกับระบบการปกครองประเทศเท่านั้น คือ
           1.ตำรวจหลวง สำหรับถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพระบรมมหาราชวังและที่ประทับ
           2.ตำรวจภูธร สำหรับรักษาความสงบเรียบร้อยในส่วนภูมิภาค
           3.ตำรวจนครบาล(กรมกองตระเวน) สำหรับรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตนครหลวง
           4.ตำรวจสอบสวนกลาง(ตำรวจภูบาล ตำรวจกลาง) สำหรับช่วยเหลือตำรวจภูธรและนครบาลในด้านกำลัง การสืบสวนปราบปราม และด้านวิทยาการ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยให้แก่ชาติ และรัฐบาลเป็นส่วนรวม                                                                                   


       ประวัติความเป็นมา
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน จากหลักฐาน ที่ปรากฏพบว่า ครั้งแรกมีสถานที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เรียกชื่อในขณะนั้นว่า “สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง” ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๗ ได้ย้ายมาปลูกสร้างในที่ดิน ซึ่งกรมธนารักษ์อนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พท.๒๖๒  ในเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา โดยสร้างเป็นอาคารยกพื้นสูง มีมุขกลาง  เสาท่อนล่างเป็นคอนกรีต  ตอนบนเป็นไม้  คานและพื้นเป็นไม้หลุมพอ ฝาและเพดานเป็นไม้อินทนิน หลังคาทรงปันหยา มุงกระเบื้องซีเมนต์ ขนาดกว้าง  ๑๕ เมตร ยาว ๓๐  เมตร

คำอธิบาย: p01196

ต่อมาเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๙๑ กรมตำรวจได้ยกฐานะตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ขึ้นเป็น  “กองกำกับการตำรวจ”  และเปลี่ยนชื่อจาก “สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง” เป็น “กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง”  แต่มิได้จัดสรรงบประมาณในการปลูกสร้างที่ทำการให้ด้วย ทั้งกองกำกับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุง  คงใช้อาคารหลังเดิมเป็นที่ทำการรวมกัน ซึ่งแออัดและเกิดความไม่สะดวกหลายประการ  จนเมื่อพุทธศักราช  ๒๕๑๒  ได้รับงบประมาณในการซ่อมอาคารหลังเดิม  และต่อเติมออกไปทางด้านหลังของอาคารเดิมเป็นอาคาร ๒  ชั้น  กว้าง  ๖ เมตร  ยาวเท่าความยาวของอาคารเดิม  แล้วจึงแบ่งแยกสถานที่ทำงานออกจากกัน  โดยสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุงใช้อาคารเดิมเป็นที่ทำการ  ส่วนกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ใช้อาคารที่ต่อเติมใหม่เป็นที่ทำการตลอดมา

เมื่อพุทธศักราช  ๒๕๑๗ สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณให้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุง  ขึ้นใหม่ ๑  หลัง  ตามแบบแปลนของกองพลาธิการ  กรมตำรวจ  เป็นตึก ๒  ชั้น  ชั้นล่างเป็นที่ทำการของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  ชั้นบนเป็นที่ทำการของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ภายในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  แต่เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไป วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างราคาสูงขึ้น ไม่อาจทำการก่อสร้างในวงเงินที่สำนักงบประมาณ อนุมัติได้ ทางกรมตำรวจจึงได้จัดหาเงินมาเพิ่มเติมให้อีก จำนวน ๘๒๙,๘๐๐.- (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๒๙,๘๐๐.- (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  อันเป็นจำนวนเงินที่สามารถทำการก่อสร้างตามแบบแปลนได้  ซึ่งจากการประกวดราคาได้มีห้างหุ้นส่วนจำกัด  พัทลุงเจริญมิตร  เป็นผู้ประกวดราคาได้ในราคา  ๒,๓๒๙,๐๐๐.- (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  และได้เริ่มทำการก่อสร้างวางศิลาฤกษ์ โดย พลตำรวจตรี อัมพร จิตรปฏิมา  ผู้บังคับการตำรวจภูธร  เขต ๙  เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๑๗  ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  เมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๑๘  ซึ่งได้เคลื่อนย้ายที่ทำการของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุง  เข้าไปปฏิบัติหน้าที่  ณ  อาคารหลังใหม่นี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๑๘ 

คำอธิบาย: p00107

       อาคารที่ทำการหลังใหม่
.  สถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๙  กองทัพภาคที่ ๔  ได้ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลง  พท.๒๖๒ จำนวน ๑  ไร่ ๒  งาน ๗๗  ตารางวา  สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักของศูนย์การุณยเทพ กองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายใน  ภาค ๔  ซึ่งศูนย์การุณยเทพ  ได้ถูกยุบเลิกเมื่อพุทธศักราช  ๒๕๓๑ และทำให้อาคารศูนย์การุณยเทพเก่า ชำรุดทรุดโทรม มีหญ้ารกทึบ  ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

คำอธิบาย: DSC_0026

คำอธิบาย: DSC_0031

คำอธิบาย: DSC_0016

ภาพถ่ายศูนย์การุณยเทพ  เมื่อ  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ได้เห็นความจำเป็นและมีความต้องการ ที่จะใช้ที่ดินของศูนย์การุณยเทพดังกล่าว  เพื่อเตรียมใช้เป็นสถานที่ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  จึงได้มีหนังสือหารือแม่ทัพ  กองทัพภาคที่ ๔   เพื่อขอทราบว่ายังต้องการใช้ประโยชน์จากอาคารที่ทำการและอาคารการุณยเทพอีกหรือไม่ เพื่อจะใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว

          เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๕๐ กองทัพภาคที่ ๔ แจ้งให้ทราบว่าไม่มีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากอาคารที่ทำการ และบ้านพักของศูนย์การุณยเทพ และได้ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔  แจ้ง ยกเลิกการใช้ที่ราชพัสดุและส่งคืนต่อจังหวัดพัทลุง

          เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ได้เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พท.๒๖๒ ที่ตั้งเดิมของศูนย์การุณยเทพ

          เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ได้มีหนังสือนำเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอให้มอบหมายผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการยื่นเรื่องราวและลงนามตลอดจนรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอให้ที่ราชพัสดุเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงต่อธนารักษ์จังหวัดพัทลุง ได้จนเสร็จการ

          เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนจัดการยื่นเรื่องราวและลงนาม ตลอดจนรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวได้จนเสร็จการ

          เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ได้ขอจังหวัดพัทลุงใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พท.๒๖๒ ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของศูนย์การุณยเทพ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒  งาน ๗๗  ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในกรอบระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อวันที่ ๔  กรกฎาคม ๒๕๕๑ จังหวัดพัทลุง โดยนายสุเทพ  โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในขณะนั้น ได้แจ้งให้ทราบว่าอนุญาตให้ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวได้  และมอบอำนาจให้ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารได้ 

คำอธิบาย: DSC_0041

คำอธิบาย: DSC_0053

คำอธิบาย: DSC_0047

ภาพถ่ายการรื้อถอนศูนย์การุณยเทพ  เมื่อ  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๑

          เมื่อวันที่ ๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จากการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ  ตำรวจภูธรภาค ๙  ได้อนุมัติให้ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงดำเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ โดยให้นำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนขายทอด ตลาดตามราคาประเมินขั้นต่ำ  ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง  ได้ประเมินไว้เป็นเงิน ๒๒,๘๕๐.- (สองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาท)  และมอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแจ้งผลการรื้อถอนและขอจำหน่ายรายการสิ่งก่อสร้าง ออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

          เมื่อวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๕๒ ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง  ได้แจ้งว่าได้จำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว และตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้ปรับพื้นที่เพื่อรองรับ การก่อสร้างอาคารตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

คำอธิบาย: DSC_0004

คำอธิบาย: DSC_0014

ภาพการปรับพื้นที่  เมื่อมกราคม  ๒๕๕๒

คำอธิบาย: DSC_0154

คำอธิบาย: DSC_0156

คำอธิบาย: DSC_0240

ภาพการปรับพื้นที่  เมื่อกรกฎาคม  ๒๕๕๒

. งบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๙  ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ได้เสนอคำขอตั้งงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่ง พลตำรวจโท ปัญญา  เทียนศาสตร์  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ ในขณะนั้น และพลตำรวจตรี สันติ   เพ็ญสูตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ ได้เห็นความสำคัญและจำเป็นในการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง โดยได้เสนอคำขอตั้งงบประมาณเป็นลำดับแรก ๆ  ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๐ ตำรวจภูธรภาค ๙ แจ้งว่าได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- (สิบแปดล้านบาทถ้วน)  โดยได้ตัดงบประมาณในส่วนของครุภัณฑ์ออก

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ตำรวจภูธรภาค ๙  แจ้งให้ทราบว่า งบประมาณในการก่อสร้างอาคารตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ถูกปรับให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำไปใช้ตามแผนพัฒนาตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และนโยบายที่จำเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจาก พลตำรวจเอก เสรี เตมียาเวส ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในขณะนั้น เห็นความสำคัญของการก่อสร้างอาคารตำรวจภูธรภาค จึงให้ปรับงบประมาณในส่วนของการก่อสร้างอาคารตำรวจภูธรจังหวัด เป็นงบประมาณในการสมทบก่อสร้างอาคารตำรวจภูธรภาค ๙

                   เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ ตำรวจภูธรภาค ๙ ได้อนุมัติงบจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- (สิบแปดล้านบาทถ้วน) สืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นพลตำรวจเอก พัชรวาท   วงษ์สุวรรณ  ซึ่งท่านได้มีนโยบายให้แต่ละหน่วยมีอาคารที่ทำการของตนเอง

                   เมื่อวันที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๕๑ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙  ได้อนุมัติให้ลงประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  พร้อมส่วนประกอบ  ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ มีการประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ซื้อแบบจำนวน ๗ ราย  ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตภูมิค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๒๓,๘๕๐,๐๐๐.- (ยี่สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   ซึ่งเกินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๕,๘๕๐,๐๐๐.-  (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                   เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากตำรวจภูธรภาค ๙ ตามวงเงินที่เกินงบประมาณที่ได้รับ

                   เมื่อวันที่ ๓  ธันวาคม ๒๕๕๑ ตำรวจภูธรภาค ๙ แจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้ได้ แต่ให้ดำเนินการปรับลดรูปแบบรายการการก่อสร้างตามความเหมาะสมและจำเป็น  นอกจากนี้ได้มีหนังสือถึงกองพลาธิการ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ขอปรับลดรูปแบบรายงานการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง พร้อมส่วนประกอบ  โดยพลตำรวจโท ธานี  ทวิชศรี  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙  และ     พลตำรวจตรี สันติ  เพ็ญสูตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ ได้ประสาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าวโดยตลอด

                   เมื่อวันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๕๒  กองพลาธิการ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  อนุมัติการปรับลดรูปแบบรายการก่อสร้างโดยให้ปรับลด  ดังนี้  ปรับลดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด  ปรับลดห้องประชุมชั้น  ๒  ชั้น  ๓   และปรับลดภูมิทัศน์

                   เมื่อวันที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๒  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙  อนุมัติประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  และมอบอำนาจให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

                   เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ได้อนุมัติลงประกาศ ราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ใหม่  ตามรูปแบบที่ปรับลดแล้ว

                   เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีการประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ซื้อแบบจำนวน ๑๖ ราย  ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอ  ๑๙๙๔ เป็นผู้เสนอราคาในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง พร้อมส่วนประกอบ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔๘๐ วัน

                   เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฏาคม  ๒๕๕๒  พลตำรวจโท ธานี  ทวิชศรี  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค  ๙  ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

คำอธิบาย: DSC_0249

คำอธิบาย: DSC_0184

คำอธิบาย: DSC_4291

ภาพถ่ายพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๒

                   เมื่อวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๓  คณะกรรมการตรวจรับอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ได้ตรวจและรับงานจาก  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอ  ๑๙๙๔

          จากความเป็นมาดังกล่าว  เห็นได้ว่า  เป็นระยะเวลานานเกือบ  ๙๐ ปี ที่ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก ในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาคารที่ทำการของตนเอง  และเมื่อสร้างอาคารที่ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  ยังขาดงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์  การตกแต่งอาคาร  และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ  อาคาร  ทำให้ข้าราชการตำรวจทุกหน่วยในสังกัด  ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันระดมทุน  จนได้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น  ๑,๔๖๑,๒๔๖.๗๕ บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ไม่สามารถกล่าวถึงรายนามผู้ให้ความกรุณาได้หมดทุกท่าน ดังนั้น  ใคร่ขออนุญาตกล่าวถึงเฉพาะรายชื่อหน่วยงานหรือบุคคล ที่ร่วมบริจาคเงินโดยมียอดเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาท)  ขึ้นไป  ดังนี้
๑.  คุณพิพัฒน์ – คุณนาที          รัชกิจประการ    จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท
๒.  บริษัท  KOC  อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต  จำกัด       จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท
๓.  งานจราจร  สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง         จำนวน  ๓๐,๑๐๐  บาท
๔.  คุณสมชาย                      โล้วโสภณกุล     จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท
๕.  พันตำรวจเอก ธวัชชัย          จงหวัง            จำนวน  ๒๐,๐๔๐  บาท
๖.  คุณประดิษฐ์                     จาริยะ            จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท
๗.  คุณสาโรจน์                     สามารถ          จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท
๘.  พันตำรวจเอก สมเกียรติ        ฤทธิ์เลื่อน         จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท
๙.  พลตำรวจตรี กิตติสัณห์         เดชสุนทรวัฒน์   จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท
๑๐.  คุณเชษฐ์                       เบญจพิพัฒน์กุล  จำนวน  ๑๕,๐๐๐  บาท
๑๑.  คุณวิชัย     ธรรมชัยโสภิต  และเพื่อน ๆ        จำนวน  ๑๕,๐๐๐  บาท
๑๒.  จากจังหวัดสงขลา                                จำนวน  ๑๔,๒๑๐  บาท
๑๓.  น้าด๊ะ                                             จำนวน  ๑๓,๐๙๙  บาท
๑๔.  สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา          จำนวน  ๑๒,๐๐๐  บาท
๑๕.  คุณสันติ                       แซ่ลี้              จำนวน  ๑๑,๐๐๐  บาท
๑๖.  ชาวบ้านอำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง          จำนวน  ๑๑,๐๐๐  บาท
๑๗.  คุณเกรียงไกร                  สัมพันธสกุล      จำนวน ๑๐,๐๐๙  บาท
๑๘.  จากจังหวัดยะลา                                 จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๑๙.  คณะอัยการจังหวัดพัทลุง                        จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๒๐.  คุณธนิต                        สมแก้ว           จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๒๑.  คุณประจวบ                   นมรักษ์           จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๒๒.  คุณเพ็ญศรี                     เพ็ชรคล้าย       จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๒๓.  คุณวิไล                        พงษ์พิพัฒน์เลิศ   จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๒๔.  คุณวิสุทธิ์                      วิบูลพันธ์         จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๒๕.  คุณศรีธิดา                     สะหาก           จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๒๖.  คุณศุภชัย – คุณเศรษฐการย์ ช่วยรัตนะ        จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๒๗.  คุณสมชาย                     พิทักษ์บุตร       จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๒๘.  คุณสุชีพ                       ลิ่มกตัญญู        จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๒๙.  คุณสุเชาว์                      ว่องกิจรุ่งเรือง    จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๓๐.  คุณอุ๊                                              จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๓๑.  พลตำรวจตรี ถาวร            ภูมิสิงหราช       จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๓๒.  พันตำรวจเอก ปรีชา          กลัดสวัสดิ์        จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๓๓.  พันตำรวจเอก โชติ            ชัยชมภู           จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๓๔.  พันตำรวจเอก วิชัย            อินทวงศ์          จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๓๕.  พันตำรวจเอก วิรัตน์          อ่อนสง           จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๓๖.  พันตำรวจเอก โสภณ          ปานสมทรง       จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๓๗.  พันตำรวจเอก ตรีวิทย์        ศรีประภา        จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๓๘.  พันตำรวจโท วรา             เวชชาภินันท์     จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๓๙.  พันตำรวจโท อธิป             แสงวันลอย       จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๔๐.  พันตำรวจโท อธิสันต์ – คุณชาลินี  เศรษฐ์ธรรมธัช  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๔๑  ร้อยตำรวจโท วิเชียร          นวลจันทร์        จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๔๒.  ดาบตำรวจ พันธ์ชัย           ชัยด้วง            จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๔๓.  ลีการ์เดนส์หาดใหญ่                              จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๔๔.  สมาชิกชมรมวันเสาร์                             จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท
๔๕.  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง                  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท

          โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าว  ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ได้นำไปใช้ที่สำคัญ  อาทิเช่น
๑.  จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ VDO  Conference      
๒.  จัดทำห้องน้ำ  จำนวน   ๑  หลัง
๓.  จัดทำป้ายอาคารตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
๔.  จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งอาคาร
๕.  จัดทำถนนซีเมนต์รอบอาคาร
๖.  จัดทำรั้วบริเวณหน้าอาคาร
ในโอกาสนี้  ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าว


ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงปัจจุบัน


พล.ต.ต.ตานิตย์ รามดิษฐ์
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
Police-Mail
 

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม

 

ระบบรับแจ้งเบาะแส ::

เว็บไซต์แนะนำ ::

5 อันดับเว็บไซต์ ตร.