พื้นที่รับผิดชอบ
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  มีพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  ๑๑  อำเภอ  ๖๕  ตำบล  และ  ๖๗๐  หมู่บ้าน  โดยแยกพื้นที่รับผิดชอบตามสถานีตำรวจภูธรในสังกัด  ปรากฎดังตาราง

พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสถานีตำรวจภูธร

หน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ
(ตารางกิโลเมตร)

จำนวน
ตำบล

จำนวน
หมู่บ้าน

สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง

๓๖๔.๗

๑๑

๑๑๖

สถานีตำรวจภูธรเขาชัยสน

๒๖๐.๑

๕๘

สถานีตำรวจภูธรควนขนุน

๒๖๓

๗๘

สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน

๒๑๔

๔๕

สถานีตำรวจภูธรศรีบรรพต

๒๑๘.๕

๓๐

สถานีตำรวจภูธรกงหรา

๒๕๕.๘

๔๕

สถานีตำรวจภูธรตะโหมด

๒๖๔.๒

๓๓

สถานีตำรวจภูธรป่าบอน

๓๘๐.๔

๕๐

สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว

๑,๑๓๔.๕

๓๔

สถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม

๒๙๐

๓๙

สถานีตำรวจภูธรศรีนครินทร์

๒๕๒.๑

๔๓

สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย

๖๔๗

๒๓

สถานีตำรวจภูธรนาขยาด

๑๐๕

๒๘

สถานีตำรวจภูธรโคกชะงาย

๓๓.๕

๑๗

สถานีตำรวจภูธรลำปำ

๑๕๘

๑๑

สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ

๒๑๙

๒๐

รวม

 

๖๕

๖๗๐

สถานที่ตั้ง
ถนนช่วยทุกขราษฏร์  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ๙๓๐๐๐

 

การแบ่งส่วนราชการของตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  มีการแบ่งส่วนราชการตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด  ดังนี้
๑.  ฝ่ายอำนวยการ  ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง (ฝอ.ภ.จว.พัทลุง)         ประกอบด้วย  ๗  แผนกงาน  คือ
๑.๑  ฝ่ายอำนวยการ  ๑ (ฝอ.๑)  งานธุรการและกำลังพล
๑.๒  ฝ่ายอำนวยการ  ๒ (ฝอ.๒)  งานการข่าวเทคโนโลยีและการสื่อสาร
๑.๓  ฝ่ายอำนวยการ  ๓ (ฝอ.๓)  งานยุทธศาสตร์
๑.๔  ฝ่ายอำนวยการ  ๔ (ฝอ.๔)  งานส่งกำลังบำรุง
๑.๕  ฝ่ายอำนวยการ  ๕ (ฝอ.๕)  งานกิจการพลเรือน
๑.๖  ฝ่ายอำนวยการ  ๖ (ฝอ.๖)  งานงบประมาณและการเงิน
๑.๗  ฝ่ายอำนวยการ  ๗ (ฝอ.๗)  งานกฎหมายสอบสวนและวินัย
๒.  กองกำกับการสืบสวน  ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง (กก.สส.ภ.จว.พัทลุง)
๓.  กลุ่มงานสอบสวน  ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
๔.  สถานีตำรวจภูธรในสังกัด (สภ.) จำนวน  ๑๖  สถานี  คือ
สถานีตำรวจภูธรที่มีผู้กำกับการเป็นหัวหน้า  ประกอบด้วย
๔.๑  สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง            อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง 
๔.๒  สถานีตำรวจภูธรเขาชัยสน             อยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน
๔.๓  สถานีตำรวจภูธรควนขนุน             อยู่ในพื้นที่อำเภอควนขนุน
๔.๔  สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน                     อยู่ในพื้นที่อำเภอปากพะยูน
๔.๕  สถานีตำรวจภูธรศรีบรรพต            อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีบรรพต
๔.๖  สถานีตำรวจภูธรกงหรา                อยู่ในพื้นที่อำเภอกงหรา
๔.๗  สถานีตำรวจภูธรตะโหมด              อยู่ในพื้นที่อำเภอตะโหมด
๔.๘  สถานีตำรวจภูธรป่าบอน               อยู่ในพื้นที่อำเภอป่าบอน
๔.๙  สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว              อยู่ในพื้นที่อำเภอบางแก้ว
๔.๑๐  สถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม          อยู่ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม
๔.๑๑  สถานีตำรวจภูธรศรีนครินทร์         อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์
๔.๑๒  สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย           อยู่ในพื้นที่อำเภอควนขนุน
สถานีตำรวจภูธรที่มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้า  คือ
๔.๑๓  สถานีตำรวจภูธรนาขยาด            อยู่ในพื้นที่อำเภอควนขนุน
สถานีตำรวจภูธรที่มีสารวัตรเป็นหัวหน้า  ประกอบด้วย
๔.๑๔  สถานีตำรวจภูธรโคกชะงาย          อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง
๔.๑๕  สถานีตำรวจภูธรลำปำ               อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง
๔.๑๖  สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ         อยู่ในพื้นที่อำเภอปากพะยูน
การปกครองบังคับบัญชา
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  มี  พลตำรวจตรี วีรสิทธิ์   เพ็ชรคล้าย ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง   และมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  จำนวน  ๔  ท่าน  คือ
๑.  พันตำรวจเอก ชวลิต            ปานทอง         
๒.  พันตำรวจเอก ประสิทธิ์        จันทร์สว่าง      
๓.  พันตำรวจเอก ปรีชา            กลัดสวัสดิ์       
๔.  พันตำรวจเอก ศุภวัฒน์         ทับเคลียว

สถานภาพกำลังพล
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง มีกำลังพลจริง จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๖๑ นาย เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  จำนวน  ๑๘๒  นาย  และข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  จำนวน  ๑,๓๗๙  นาย  ในขณะที่ประชากรในจังหวัดพัทลุง รวมทั้งสิ้น ๕๐๙,๘๘๖  คน  ดังนั้น  โดยเฉลี่ยตำรวจ  ๑  นาย  ต้องรับผิดชอบประชาชน  ๓๒๗ คน  รายละเอียดสถานภาพกำลังพลของแต่ละหน่วยงานในสังกัด  ปรากฏดังตาราง

สถานภาพกำลังพลของตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน

ชั้นสัญญาบัตร

ชั้นประทวน

 

อัตราอนุญาต

อัตราจริง

อัตราว่าง

อัตราอนุญาต

อัตราจริง

อัตราว่าง

ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

๔๒

๒๘

๑๔

๑๐๖

๙๓

๑๓

สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง

๔๕

๒๒

๒๓

๒๒๓

๒๑๐

๑๓

สถานีตำรวจภูธรเขาชัยสน

๒๓

๑๔

๑๐๓

๙๘

สถานีตำรวจภูธรควนขนุน

๒๔

๑๓

๑๑

๑๒๓

๑๒๑

สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน

๒๒

๑๔

๑๐๓

๙๙

สถานีตำรวจภูธรศรีบรรพต

๑๘

๑๔

๖๙

๖๘

สถานีตำรวจภูธรกงหรา

๑๘

๑๐

๗๕

๗๐

สถานีตำรวจภูธรตะโหมด

๒๒

๑๑

๑๑

๑๐๘

๑๐๗

สถานีตำรวจภูธรป่าบอน

๑๘

๑๐

๘๓

๗๓

๑๐

สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว

๒๓

๑๐

๑๓

๘๘

๘๓

สถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม

๒๒

๑๒

๑๐

๘๗

๘๕

สถานีตำรวจภูธรศรีนครินทร์

๑๘

๘๑

๗๖

สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย

๑๗

๑๐

๕๙

๕๕

สถานีตำรวจภูธรนาขยาด

๑๓

๔๘

๔๘

สถานีตำรวจภูธรโคกชะงาย

๑๐

๓๙

๓๙

สถานีตำรวจภูธรลำปำ

๑๐

๒๒

๒๑

สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ

๑๐

๓๗

๓๓

รวม

๓๕๕

๑๘๒

๑๗๓

๑,๔๕๔

๑,๓๗๙

๗๕

หมายเหตุ   ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๔

แผนที่สังเขป

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดพัทลุง


คลิกเพื่อดูรายละเอียดการเดินทาง  (GOOGLE MAP )